Haagwegnoord.nl verplaatst naar Haagwegkwartier.nl

Al geruime tijd heeft u geen nieuwe berichten meer aangetroffen op de website van de belangenvereniging Haagwegkwartier: haagwegnoord.nl

Naast deze website bestaat er al langere tijd een ‘algemene’ website met nieuws over het Haagwegkwartier. Om alle informatie bij elkaar op één website te verzamelen heeft de belangenvereniging besloten de website haagwegnoord.nl op te heffen. Binnen de website Haagwegkwartier.nl heeft de belangenvereniging nu een eigen rubriek (en een eigen redacteur) waar informatie en nieuws van onze vereniging wordt geplaatst.

NB Er bestaat ook nog een website met de naam haagwegkwartier.com. Deze website heeft dezelfde inhoud als haagwegnoord.nl en zal eveneens na beëindiging van het contract ophouden te bestaan.

Heeft u vragen dan kunt u via mail contact met ons opnemen: bestuurhaagwegkwartier@gmail.com

Algemene Leden Vergadering van de Belangenvereniging

Belangenvereniging Haagwegkwartier nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 10 april 2018

De ledenvergadering begint om 20.00 uur in speeltuin Westerkwartier,

Ten Katestraat 10a. De zaal is open vanaf 19.45 uur

Bent u nog geen lid maar wilt u de ALV bijwonen? Dat kan, u kunt ter plekke lid worden.

AGENDA

 

 1. Welkom
 2. Verslag van de vergadering van 2017
 3. Jaarverslag 2017
 4. Financieel jaarverslag 2017
 5. Verkiezing Kas controlle commissie.
 6. Vacatures in het bestuur
 7. Plannen voor 2018
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
 10. Borrel

Zelfbouw- en kluswoningen tussen de moskee en de Toussaintkade

Al eerder is er een informatieavond geweest over het project van ontwikkelaar Steenvlinder voor de realisering van zelfbouw- en kluswoningen. In het huidige plan gaat het om in totaal 80 woningen. De klusappartementen worden gerealiseerd in de bestaande bebouwing van het voormalige ROC en de zelfbouwwoningen in de rand daar om heen die aansluit op het terrein bij de moskee.

Op 6 februari jl. was het eerste ‘omgevingsoverleg’ over de voortgang van dit plan met geïnteresseerden en belanghebbenden uit de buurt. Er waren enkele geïnteresseerde bewoners, vertegenwoordigers van Portaal, Libertas, Noordman, de bomenbond, de belangenvereniging Haagwegkwartier en uiteraard de gemeente en Steenvlinder. Dit omgevingsoverleg zal eens in de 2 a 3 maanden plaatsvinden.

Steenvlinder heeft uitgelegd hoe en waarom het plan sinds de presentatie van enkele maanden geleden is aangepast. Een deel van deze aanpassingen is gedaan naar aanleiding van de vorige informatie-avond:

 • Het was de bedoeling om een extra verdieping bovenop het bestaande ROC gebouw te realiseren. Die opbouw gaat niet door, niet alleen vanwege bezwaren vanuit monumentenzorg (het oudere deel van het ROC is een gemeentelijk monument) maar ook omdat de fundering een extra opbouw niet toelaat. Ook de constructie van het nieuwere deel van het ROC-gebouw laat een extra opbouw niet toe.
 • Er moet een aantal bomen gekapt worden; in het plan is voorzien in herplant zodat er nu een ‘sluitende’ bomenbalans is.
 • Qua water is het plan aangepast. Er was eerst voorzien in een ‘vijver’ in de noord-westhoek van het plan. Mede naar aanleiding van eerder overleg is dit vervallen waardoor ‘stilstaand water’ wordt voorkomen. De watergangen om het plan heen worden nu breder gemaakt om voldoende watercompensatie te krijgen. Deze watergangen hebben via duikers verbinding met open water.
 • Ook de ontsluiting is gewijzigd naar aanleiding van eerder overleg. Het bezwaar van inschijnende koplampen bij de ontsluiting op de Ter Haarkade is vervallen omdat er nu eenrichtingsverkeer met een ingang vanaf de Ter Haarkade en een uitgang op de Toussaintkade is bedacht.
 • De zelfbouwwoningen worden waarschijnlijk ‘gasloos’ gebouwd, voor de woningen in het bestaande gebouw is dat nog niet zeker.
 • Het aantal parkeerplaatsen is conform de parkeernorm van Leiden ingepland.

Rond de zomer zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Daarvoor gelden de gebruikelijke bezwaarmogelijkheden. Inmiddels is een ‘Nota van uitgangspunten’ door de gemeente raad vastgesteld.

Nieuwbouw, Ten Haarkade 1, Nieuwplaatz (oude ROC-gebouw)

De belangenvereniging Haagwegkwartier ontving onderstaande mail. Wilt u meer weten? Bezoek dan de info-avond, maandag 18 dec. in de Leidse Lente van 19 tot 21 uur.

 

Beste buren en geïnteresseerden van de locatie Ter haarkade 1,

Voor de locatie Ter Haarkade 1, ROC gebouw, is een nieuwbouwplan met woning ontwikkeld en zo ver gereed om aan geïnteresseerden te kunnen presenteren.

Op maandag 18 december aanstaande houden we een inloopavond en vernemen we graag de reacties vanuit de omgeving.

Het ontwerp zullen we aan deze reacties spiegelen en waar nodig bijschaven om vervolgens in te dienen bij de gemeente  voor de aanvraag van de vergunning.

Wij nodigen u hierbij graag uit voor de inloopavond op maandag 18 december tussen 19.00 – 21.00 uur in Galerie Café Leidse Lente(Haagweg 4 te Leiden).

Groet,

Jos van Schriek
Vastgoedontwikkelaar

Kerstborrel 17 december

Beste leden,

Het bestuur nodigt u uit voor de kerstborrel op zondag 17 december vanaf 16.00 uur in speeltuin Westerkwartier. Deze borrel is in samenwerking met speeltuinvereniging Westerkwartier.

Wij hopen u allen te zien. 

Als u niet aanwezig kunt zijn, wensen wij u alvast prettige kerstdagen en een gelukkig 2018.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Belangenvereniging Haagwegkwartier

 

Algemene ledenvergadering verplaatst en dringend bestuursleden gezocht

De leden van belangenvereniging Haagwegkwartier hebben onlangs per mail een uitnodiging ontvangen voor de Algemene Ledenvergadering. Die was gepland op dinsdag 6 juni maar door omstandigheden moeten we die verplaatsen. De nieuwe datum is:

Vrijdagavond 2 juni 2017 in de speeltuin, Ten Katestraat 10A

Start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Onderaan dit bericht vindt u de agenda en de vergaderstukken. Mocht u nog geen lid zijn maar toch graag langs willen komen: u kunt ter plaatse lid worden.

Dringend bestuursleden en ‘helpende handen’ gezocht

Door verhuizingen en ziekte is het bestuur van de belangenvereniging ernstig gekrompen en kunnen we niet meer doen wat we zouden willen. We zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ook als u niet direct bestuurslid wilt worden maar wel af en toe wat wil doen voor de buurt en/of ideeën heeft over wat er zou moeten veranderen komen we graag met u in contact.

Er is al een ‘groengroepje’ actief maar dat kan best uitbreiding gebruiken. Het zou geweldig zijn als we meer van dat soort ‘groepjes’ hebben, denk bijv. aan een activiteitengroepje, een ouderengroepje, een ‘openbare ruimte’ groepje, een ‘sociaal netwerk’ groepje. Andere ideeën zijn meer dan welkom. Ook zoeken we dringend iemand die ons af en toe kan helpen met de (wordpress) website.

Graag spreken we u hierover tijdens de borrel na de vergadering. U kunt ook een mail sturen naar secretarishwk@gmail.com . Dan maken we een afspraak met u.

In de bijlagen:
 • De agenda van de komende vergadering
 • Het concept verslag van de vorige ALV
 • Het jaarverslag HWK 2016
Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Belangenvereniging Haagwegkwartier

www.haagwegnoord.nl

AGENDA

 

 1. Welkom
 2. Verslag van de vergadering van 2016
 3. Jaarverslag 2016
 4. Financieel jaarverslag 2016
 5. Voorstel invoering contributie
 6. Aftreden voorzitter
  /Verbreden van het bestuur
 7. Plannen voor 2017
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
 10. Borrel

2016316VerslagALVHWK

2016JaarverslagHWK-2

 

 

13 maart: Samen aan de slag

Even geleden heeft u een (huis-aan-huis) uitnodiging ontvangen van de gemeente Leiden over ‘Samen aan de slag’. 13 Maart organiseert de gemeente een wijkavond, onder andere voor inwoners van het Haagwegkwartier. Wat wordt er besproken die avond? Wat wilt u graag behouden in uw buurt, en wat mag er eigenlijk weg. Wat doet de gemeente en wat kunnen bewoners zelf doen?

Het belooft een interessante avond te worden. Als belangenvereniging willen we graag meer bewoners actief betrekken in het ‘mooi en fijn en veilig’ houden van onze buurt. Recent is er een ‘groengroep’ opgericht maar meer ondersteuning, ook op andere vlakken (bijv. verkeer, openbare ruimte, sociale samenhang) zou fantastisch zijn. Neem, als u hier interesse voor heeft, contact met ons op.

Wilt u de bijeenkomst op 13 maart bijwonen dan kunt u zich aanmelden bij www.leiden.nl/aandeslag

Mocht u de uitnodiging gemist hebben dan kunt u die zien via onderstaande link. De bijeenkomst is op 13 maart vanaf 19.30 uur, (start 20.00 uur) in de Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11 en duurt tot ca 22.00 uur. Uitnodiging

Als u na deze bijeenkomst zin heeft om ‘iets’ te doen voor uw buurt, neem dan contact met ons op! Wij (het bestuur) kunnen niet alles zelf, we hebben u nodig!!

 

Ontwerpbestemmingsplan Zuidwest ter inzage

Via een huis-aan-huis brief van de gemeente heeft u al bericht gehad maar we willen u er nog even aan herinneren dat het ontwerpbestemmingsplan Zuidwest, waar het Haagwegkwartier onder valt, nog tot en met 16 maart 2017 ter inzage ligt. Tot die datum kunt u een zienswijze indienen . Alleen diegenen die een zienswijze indienen kunnen na vaststelling van het plan door de gemeenteraad nog in beroep gaan bij de Raad van State.

Zijn er nieuwe ontwikkelingen?

Nee, eigenlijk niet. Het bestemmingsplan is een actualisering van het bestaande plan wat wettelijk eens in de 10 jaar moet gebeuren. De ontwikkelingen van de laatste jaren (o.a. de moskee) en de projecten in voorbereiding waar een vergunning voor is verleend (appartementencomplex De Verleyding) zijn in het nieuwe plan opgenomen.

Wat verandert er wel?

Qua openbare ruimte, openbaar groen etc. verandert er, voorzover wij hebben gezien, eigenlijk niets in het nieuwe plan. Wat wel verandert, voor een behoorlijk deel van de bestaande woningen in het Haagwegkwartier is de toegestane bouwhoogte. Die was in het oude plan hier en daar nogal ‘ruim bemeten’. De gemeente wil, om de karakteristiek van de straten te behouden die hoogten terugbrengen tot de bestaande situatie. Hierbij wordt wel één lijn getrokken. Zo blijft de mogelijkheid van een dakopbouw in de Da Costastraat, die al een aantal keren is gerealiseerd, ook voor de andere woningen in die straat mogelijk. Ook heeft een aantal panden een aanduiding ‘karakteristiek’ gekregen. Deze panden zullen, als er vanaf ‘openbaar gebied zichtbaar’ iets verandert aan het pand (bijv. gevelindeling, dakvorm), een vergunning nodig hebben.

De gemeente heeft al via een huis-aan-huis-brief ruim een jaar geleden, toen het voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage werd gelegd, laten weten dat deze aanpassing van de bouwhoogten er aan kwam. Omdat huiseigenaren inmiddels de tijd hebben gehad om alsnog een bouwvergunning op basis van het bestaande plan in te dienen, vervalt nu de mogelijkheid voor het indienen van planschade.

Het plan inzien?

U kunt het plan inzien via de officiële website www.ruimtelijkeplannen.nl of via de gemeentelijke website www.leiden.nl/ruimtelijkeordening en dan klikt u op ontwerp Zuidwest. De kaart (verbeelding) van het Haagwegkwartier vindt u onder ‘verbeelding 1’.

Grofvuil weer gratis opgehaald.

Mocht u het gemist hebben: het grofvuil wordt sinds 1 januari 2017 (na afspraak) weer gratis opgehaald.

De gemeentelijke maatregel om (best wel fors) te moeten betalen voor het ophalen van grofvuil van een tijd geleden leverde (je kon er op wachten) weer complete bankstellen op bij de vuilcontainers.

Die maatregel is inmiddels weer ingetrokken en het ophalen van grofvuil is (onder bepaalde voorwaarden) weer gratis. Net als vroeger moet u hiervoor wel een afspraak maken, dat kan via de website van de gemeente.

Omdat we constateerden dat er ook in januari nog wel aardig wat grofvuil bij de vuilcontainers is neergezet willen we u graag wijzen op deze vernieuwde gratis ophaalmogelijkheid. Het illegaal dumpen van grofvuil bij de afvalcontainers kan bovendien een flinke boete opleveren.

Hoe u van uw grofvuil afkomt leest u hier!